REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy działający pod adresem www.slingersclash.com prowadzony jest przez przedsiębiorstwo Konrad Górski z siedzibą w Warszawie (04-666) przy ul. Dzielnicowej 11, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. REGON : 360647151, NIP: 9511852849

 

§1. SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Sprzedawca - sklep internetowy, działający pod adresem www.slingersclash.com.

 2. Klient - każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

 4. Towar - rzecz dostępna w sprzedaży w sklepie pod adresem www.slingersclash.com.

 5. Rejestracja - czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie sklepu.

 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę Towarów.

 

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.

 2. Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu najpóźniej w chwili dokonywania zamówienia.

 3. Sprzedawca może porozumiewać się z Klientem, a Klient ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail info@slingersclash.com, poprzez formularz na stronie internetowej oraz  pisemnie listem.

 4. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta.

 5. Ceny prezentowane w Sklepie podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

 6. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są nowe i wolne od wad.

 7. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.

 8. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich funkcji Sklepu, Klient musi dokonać Rejestracji.

 9. Każda zmiana regulaminu będzie publikowana na stronie www.slingersclash.com w zakładce Regulamin.

 

§3. DANE OSOBOWE

 1. Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep.

 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 3. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.

 

§4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są poprzez stronę internetową www.slingersclash.com przez dodanie towaru do koszyka.

 2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru.

 3. Wysyłając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 Poz. 827 ) i akceptuje jego postanowienia.

 4. Sklep Internetowy www.slingersclash.com przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Sprzedawca jest zobowiązany wydać produkt niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

 5. Ceny podawane w sklepie internetowym www.slingersclash.com są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

 6. Przedsiębiorstwo Konrad Górski prowadzący Sklep, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.

 

§5. PŁATNOŚCI

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w www.slingersclash.com Towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Możliwe są następujące formy płatności:

 1. Płatność online za pośrednictwem systemu PayPal. Podmiot świadczący usługi to Spółka PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349)

 2. Przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy: Kasa Stefczyka, nr konta: 89 7999 9995 0652 3046 8904 0001

 
§6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 2. W przypadku ewentualnego przedłużenia się terminu dostawy Klient jest o tym niezwłocznie informowany.

 3. Realizacja zamówienia następuje:

  1. w przypadku zamówień płatnych poprzez PayPal – w chwili autoryzacji transakcji.

  2. w przypadku zamówień płatnych przelewem tradycyjnym – z chwilą zaksięgowania na koncie wpłaty, zgodnej z wartością zamówienia.

 4. Zgodnie z art. 545. § 2. Kodeksu cywilnego: „W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.”

 

§7. OGRANICZONA WIECZYSTA GWARANCJA

 1. Ograniczona wieczysta gwarancja dotyczy proc zakupionych na stronie www.slingersclash.com. Pozostałe Towary zakupione na tej stronie nie podlegają gwarancji.

 2. Sprzedawca gwarantuje pierwotnemu nabywcy procy, który dokonał zakupu na stronie www.slingersclash.com, że Towar ten będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnej eksploatacji. Sprzedawca gwarantuje naprawę bądź wymianę zużytej bądź wadliwej procy na nową. Jeżeli materiały, z których została wykonana proca nie będą już dostępne Sprzedawca wykona w jej miejsce inną procę. Proca zostanie naprawiona bądź wykonana w jak najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania zużytej bądź wadliwej procy. Możliwe jest tylko naprawienie bądź wymiana zużytej procy, niemożliwy jest zwrot pieniędzy. Możliwe jest tylko naprawienie bądź wymiana zużytej procy, niemożliwy jest zwrot pieniędzy.

 3. Sposób składania reklamacji
  Klient, po wystąpieniu uszkodzenia składa reklamację u Sprzedawcy i przedkłada akceptowany dowód posiadania produktu jako pierwotny nabywca tj. dowód zakupu lub dokładne dane transakcji: imię nazwisko, adres, nr zamówienia bądź nr dokumentu zakupu, data zakupu. Wszystkie te informacje Klient przesyła mailem na adres info@slingersclash.com. W odpowiedzi na maila Sprzedawca wyśle dane do wysyłki reklamowanej procy. Klient dostarcza procę na własny koszt pod wskazany przez Sprzedawcę adres wraz z oryginałem dowodu zakupu.

 4. Naprawa procy
  Sprzedawca, według własnego uznania, naprawi lub wymieni wadliwą bądź zużytą procę objętą niniejszą gwarancją oraz odeśle ją Klientowi na jego koszt.

 

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient może w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 2. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu nienaruszonego Towaru niezwłocznie, na poniżej podany adres, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  Konrad Górski
  ul. Dzielnicowa 11
  04-666 Warszawa
  W przypadku odesłania zwracanego nienaruszonego Towaru Sprzedawca zaleca dopisanie na przesyłce informacji „ZWROT”.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania Oświadczenia Klient o odstąpieniu od Umowy, zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności za Towar. Zwrot kosztów nastąpi na wskazany przez Klienta nr rachunku bankowego.

 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania nienaruszonego Towaru.

 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

 6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość:

 

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszym Regulaminem został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a także w zakresie w jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.

 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.